39
Masky sú preukázateľne neúčinné proti koronavírusom a potenciálne škodlivé pre zdravých ľudí a ľudí s už existujúcimi ochoreniami.
—–

Úvod

V čase písania tohto článku sa v Spojených štátoch, ako aj v iných krajinách, v poslednom čase rozšírilo používanie masiek na tvár na verejných miestach, a to aj na dlhší čas. Verejnosť bola médiami a vládami poučená, že používanie masiek, aj keď nie je chorá, môže zabrániť tomu, aby sa iní nakazili SARS-CoV-2, pôvodcom infekcie COVID-19.

Prehľad recenzovanej lekárskej literatúry skúma vplyv na ľudské zdravie, a to tak imunologický, ako aj fyziologický. Cieľom tohto dokumentu je preskúmať údaje týkajúce sa účinnosti masiek na tvár, ako aj údaje o bezpečnosti. Dôvodom, prečo sa obidva faktory skúmajú v jednom dokumente, je skutočnosť, že pre širokú verejnosť ako celok, ako aj pre každého jednotlivca, je potrebná analýza rizík a prínosov, na základe ktorej sa rozhoduje, či a kedy nosiť masku.

Sú masky účinné pri prevencii prenosu respiračných patogénov?

V tejto metaanalýze sa zistilo, že masky na tvár nemajú žiadny zistiteľný účinok proti prenosu vírusových infekcií.1

"V porovnaní s tými, ktorí nemali masky, sa u tých, ktorí nosili masky, neznížil počet prípadov chrípke podobných ochorení ani chrípky, a to ani v celkovej populácii, ani medzi zdravotníckymi pracovníkmi."

V tejto metaanalýze z roku 2020 sa zistilo, že dôkazy z randomizovaných kontrolovaných štúdií tvárových masiek nepotvrdili podstatný vplyv na prenos laboratórne potvrdenej chrípky, a to ani v prípade, že ich nosia infikované osoby (kontrola zdroja), ani osoby v bežnej komunite s cieľom znížiť ich vnímavosť.2

V ďalšom nedávnom prehľade sa zistilo, že masky nemajú žiadny špecifický účinok proti Covid-19, hoci v 3 z 31 štúdií sa zdalo, že používanie masky na tvár je spojené s "veľmi mierne zníženou" pravdepodobnosťou vzniku chrípke podobného ochorenia. Pozri pdf na konci príspevku.

Táto štúdia z roku 2019 na 2862 účastníkoch ukázala, že respirátory N95 aj chirurgické masky "neviedli k žiadnemu významnému rozdielu vo výskyte laboratórne potvrdenej chrípky".3

V tejto metaanalýze z roku 2016 sa zistilo, že randomizované kontrolované štúdie aj pozorovacie štúdie respirátorov N95 a chirurgických masiek používaných zdravotníckymi pracovníkmi nepreukázali prínos proti prenosu akútnych respiračných infekcií. Zistilo sa tiež, že k prenosu akútnych respiračných infekcií "mohlo dôjsť prostredníctvom kontaminácie poskytnutých prostriedkov na ochranu dýchacích ciest počas skladovania a opakovaného používania masiek a respirátorov počas pracovného dňa".5

Metaanalýza 17 štúdií týkajúcich sa masiek a vplyvu na prenos chrípky z roku 2011 zistila, že "žiadna zo štúdií nepreukázala jednoznačný vzťah medzi používaním masky/respirátora a ochranou pred chrípkovou infekciou". Autori však vyslovili domnienku, že účinnosť masiek môže súvisieť s ich včasným, dôsledným a správnym používaním.6

Rovnako sa zistilo, že používanie tvárových masiek nechráni zdravotníckych pracovníkov pred prechladnutím v porovnaní s kontrolnými skupinami bez masiek.7

Prúdenie vzduchu okolo masiek

Predpokladá sa, že masky účinne bránia ďalšiemu pohybu vírusových častíc. Vzhľadom na osoby umiestnené vedľa nositeľa masky alebo za ním došlo k ďalšiemu prenosu častíc tekutiny s vírusom od osôb s maskou ako od osôb bez masky, a to prostredníctvom "niekoľkých prúdov úniku vrátane intenzívnych prúdov smerom dozadu a nadol, ktoré môžu predstavovať veľké nebezpečenstvo", a "potenciálne nebezpečného prúdu úniku až do vzdialenosti niekoľkých metrov".8

Predpokladalo sa, že všetky masky znižujú prúdenie vzduchu dopredu o 90% alebo viac v porovnaní s nosením bez masky. Schlierenovo zobrazenie však ukázalo, že chirurgické masky aj látkové masky mali vzdialenejšie prúdy vzduchu z obočia (nefiltrované prúdenie vzduchu smerom nahor za obočie) ako pri nenosení žiadnej masky, a to 182 mm, resp. 203 mm, oproti žiadnemu prúdeniu bez masky. Pri všetkých maskách sa zistilo silné nefiltrované prúdenie vzduchu smerom dozadu v porovnaní s nemaskovaním.

V prípade masiek N95 aj chirurgických masiek sa zistilo, že vylučované častice s veľkosťou od 0,03 do 1 mikrónu sa odrážali okolo okrajov každej masky a že cez filter každej masky prenikali merateľné častice. Pozri pdf na konci príspevku.

Prenikanie cez masky

Štúdia 44 značiek masiek zistila priemernú penetráciu 35,6% (+ 34,7%). Väčšina lekárskych masiek mala penetráciu nad 20%, zatiaľ čo "všeobecné masky a vreckovky nemali žiadnu ochrannú funkciu z hľadiska účinnosti filtrácie aerosólu". V štúdii sa zistilo, že "lekárske masky, všeobecné masky a vreckovky neposkytujú dostatočnú ochranu pred respiračnými aerosólmi". Pozri pdf na konci príspevku.

Možno bude užitočné si uvedomiť, že aerosól je koloidná suspenzia kvapalných alebo pevných častíc v plyne. Pri dýchaní je príslušným aerosólom suspenzia bakteriálnych alebo vírusových častíc vo vdychovanom alebo vydychovanom vzduchu.

V inej štúdii bol prienik častíc do látkových masiek takmer 97% a do lekárskych masiek 44%.9

respirátory N95

Spoločnosť Honeywell je výrobcom respirátorov N95. Tieto sú vyrobené s filtrom s veľkosťou 0,3 mikrónu.10

Respirátory N95 sa tak nazývajú preto, lebo 95% častíc s priemerom 0,3 mikrónu sú filtrované maskou pred nositeľom pomocou elektrostatického mechanizmu. Koronavírusy majú priemer približne 0,125 mikrónu.

Táto metaanalýza zistila, že respirátory N95 neposkytujú lepšiu ochranu ako tvárové masky pred vírusovými infekciami alebo infekciami podobnými chrípke.11

V tejto štúdii sa zistilo, že respirátory N95 poskytujú lepšiu ochranu v porovnaní s chirurgickými maskami, keď boli testované na vhodnosť. 12

V tejto štúdii sa zistilo, že 624 zo 714 osôb, ktoré nosili masky N95, zanechalo viditeľné medzery pri nasadzovaní vlastných masiek.13

Chirurgické masky

Táto štúdia zistila, že chirurgické masky neposkytujú žiadnu ochranu pred chrípkou.14

V inej štúdii sa zistilo, že chirurgické masky mali približne 85% pomer prieniku aerosólových inaktivovaných častíc chrípky a približne 90% baktérií Staphylococcus aureus, hoci častice S aureus mali približne 6x väčší priemer ako častice chrípky. Pozri pdf na konci príspevku.

V štúdii 3 088 operácií sa zistilo, že používanie masiek pri operáciách mierne zvyšuje výskyt infekcií v porovnaní s používaním masiek.15

Zistilo sa, že chirurgické masky nemali na pacientov žiadny ochranný účinok.

Iné štúdie nezistili žiadny rozdiel v počte infekcií rán s chirurgickými maskami a bez nich.16 Pozri pdf na konci príspevku.

V tejto štúdii sa zistilo, že "chýbajú podstatné dôkazy na podporu tvrdení, že tvárové masky chránia pacienta alebo chirurga pred infekčnou kontamináciou".17

Táto štúdia zistila, že lekárske masky majú široký rozsah filtračnej účinnosti, pričom väčšina z nich vykazuje účinnosť 30% až 50%.18

Sú chirurgické masky účinné pri zastavení prenosu koronavírusov na človeka? Zistilo sa, že experimentálne aj kontrolné skupiny, maskované aj nemaskované, "nevylučujú detekovateľný vírus v dýchacích kvapôčkach alebo aerosóloch".19

V tejto štúdii "nepotvrdili infekčnosť koronavírusu" zistenú vo vydychovanom vzduchu.

Štúdia penetrácie aerosólu ukázala, že dve z piatich skúmaných chirurgických masiek mali penetráciu polydisperzných aerosólov 51% až 89%.20

V inej štúdii, ktorá pozorovala subjekty počas kašľa, "ani chirurgické, ani bavlnené masky účinne neodfiltrovali SARS-CoV-2 počas kašľa infikovaných pacientov". A viac vírusových častíc sa našlo na vonkajšej strane ako na vnútornej strane testovaných masiek.21

Látkové masky

Zistilo sa, že látkové masky majú nízku účinnosť pri blokovaní častíc s veľkosťou 0,3 mikrometra a menšou. Prenikanie aerosólu cez rôzne látkové masky skúmané v tejto štúdii bolo v rozmedzí od 74 do 90%. Podobne filtračná účinnosť textilných materiálov bola 3% až 33%.22

Zistilo sa, že zdravotnícki pracovníci, ktorí nosili látkové masky, mali 13-krát vyššie riziko ochorenia podobného chrípke ako tí, ktorí nosili lekárske masky.23

V tejto analýze z roku 1920 o používaní látkových masiek počas pandémie v roku 1918 sa skúma, že masky v tom čase nedokázali zabrániť alebo zastaviť prenos chrípky, a dospelo sa k záveru, že počet vrstiev látky potrebných na zabránenie prenikaniu patogénov by si vyžadoval dusivý počet vrstiev a z tohto dôvodu sa nemohli používať, ako aj problém únikových otvorov na okrajoch látkových masiek. Pozri pdf na konci príspevku.

Masky proti Covid-19

Úvodník časopisu New England Journal of Medicine na tému používania masky v porovnaní s Covidom-19 hodnotí túto záležitosť takto:24

"Vieme, že nosenie masky mimo zdravotníckych zariadení poskytuje len malú ochranu pred infekciou, ak vôbec nejakú. Orgány verejného zdravotníctva definujú významnú expozíciu Covid-19 ako kontakt tvárou v tvár v okruhu 6 metrov s pacientom so symptómami Covid-19, ktorý trvá aspoň niekoľko minút (a podľa niektorých viac ako 10 minút alebo dokonca 20 minút). Možnosť nákazy liekom Covid-19 pri náhodnom kontakte na verejnom priestranstve je preto minimálna. V mnohých prípadoch je snaha o rozsiahle maskovanie reflexnou reakciou na obavy z pandémie."

Sú masky bezpečné?

Počas chôdze alebo iného cvičenia

Nositelia chirurgických masiek mali po 6 minútach chôdze výrazne zvýšenú dýchavičnosť ako nositelia bez masky.25

Výskumníci sa obávajú možného zaťaženia pľúcneho, obehového a imunitného systému tvárovými maskami počas fyzickej aktivity v dôsledku zníženia obsahu kyslíka a zadržiavania vzduchu, čo znižuje podstatnú výmenu oxidu uhličitého. V dôsledku hyperkapnie môže dôjsť k preťaženiu srdca, preťaženiu obličiek a prechodu na metabolickú acidózu.26

Riziká respirátorov N95

Zistilo sa, že u tehotných zdravotníckych pracovníčok sa v porovnaní s kontrolnou skupinou pri nosení respirátorov N95 znížil objem spotreby kyslíka o 13,8%. Oxidu uhličitého sa vydýchalo o 17,7% menej.27

Pacienti s konečným štádiom ochorenia obličiek boli skúmaní počas používania respirátorov N95. Ich parciálny tlak kyslíka (PaO2) sa v porovnaní s kontrolnou skupinou výrazne znížil a zvýšil sa výskyt nežiaducich účinkov na dýchanie. U 19% pacientov sa počas nosenia masiek vyvinul rôzny stupeň hypoxémie.28

Osobnými bioaerosolovými vzorkovačmi bolo zistené, že respirátory N95 zdravotníckych pracovníkov sú nositeľmi vírusu chrípky. 29

A na pohotovostnom oddelení počas chrípkovej sezóny v roku 2015 sa zistilo, že 25% respirátorov s tvárovou ochranou zdravotníckych pracovníkov obsahuje chrípku.30

Riziká chirurgických masiek

Osobnými bioaerosolovými vzorkovačmi sa merali aj chirurgické masky zdravotníckych pracovníkov na prítomnosť vírusu chrípky.

Na vonkajšom povrchu použitých lekárskych masiek sa našli rôzne respiračné patogény, ktoré by mohli viesť k samokontaminácii. Zistilo sa, že riziko je vyššie pri dlhšom používaní masky.31

Zistilo sa tiež, že chirurgické masky sú zásobárňou bakteriálnej kontaminácie. Ako zdroj baktérií sa určil povrch tela chirurgov, a nie prostredie operačnej sály.32

Vzhľadom na to, že chirurgovia sú pri operáciách oblečení od hlavy po päty, toto zistenie by malo byť obzvlášť znepokojujúce pre laikov, ktorí nosia masky. Bez ochranného odevu, ktorý majú chirurgovia, majú laici vo všeobecnosti ešte viac odkrytého povrchu tela, ktorý môže slúžiť ako zdroj baktérií, ktoré sa na ich maskách zhromažďujú.

Riziká látkových masiek

Zdravotnícki pracovníci, ktorí nosili látkové masky, mali po štyroch týždňoch nepretržitého používania na pracovisku v porovnaní s kontrolnou skupinou výrazne vyššiu mieru chrípke podobných ochorení.33

Zvýšená miera infekcií u osôb nosiacich masku môže byť spôsobená oslabením imunitnej funkcie počas používania masky. U chirurgov sa zistilo, že po operáciách majú nižšiu saturáciu kyslíkom, a to dokonca už po 30 minútach. Pozri pdf na konci príspevku.

Nízky obsah kyslíka indukuje hypoxiou indukovaný faktor 1 alfa (HIF-1).34

To následne znižuje reguláciu CD4+ T-buniek. Bunky CD4+ T sú zasa potrebné pre vírusovú imunitu.35

Zváženie rizík a prínosov používania masky

V lete 2020 Spojené štáty zažívajú vlnu populárneho používania masiek, ktoré často propagujú médiá, politickí lídri a celebrity. Domáce a v obchodoch zakúpené látkové masky a chirurgické masky alebo masky N95 používa verejnosť najmä pri vstupe do obchodov a iných verejne prístupných budov. Niekedy sa používajú šatky alebo šály. Používanie masiek na tvár, či už látkových, chirurgických alebo N95, vytvára slabú prekážku pre aerosólové patogény, ako môžeme vidieť z metaanalýz a ďalších štúdií v tomto dokumente, čo umožňuje prenos aerosólových patogénov na iné osoby rôznymi smermi, ako aj samokontamináciu.

Je tiež potrebné vziať do úvahy, že masky bránia potrebnému objemu nasávaného vzduchu, ktorý je potrebný na primeranú výmenu kyslíka, čo má za následok pozorované fyziologické účinky, ktoré môžu byť nežiaduce. Dokonca aj 6-minútové prechádzky, nehovoriac o náročnejšej aktivite, mali za následok dýchavičnosť. Objem voľného kyslíka v typickom dychu je približne 100 ml, ktorý sa využíva na normálne fyziologické procesy. Objem 100 ml O2 výrazne prevyšuje objem patogénu potrebný na prenos.

Z uvedených údajov vyplýva, že masky slúžia skôr ako nástroj na zabránenie normálnemu dýchaniu než ako účinná bariéra pre patogény. Preto by masky nemala používať široká verejnosť, či už dospelí alebo deti, a ich obmedzenia ako profylaxie proti patogénom by sa mali zohľadniť aj v zdravotníckych zariadeniach.

Ďalšie dôležité články Dr. Hubera nájdete v časopise Primary Doctor Medical Journal:

Pripojené štúdie

Štúdia Medrxiv

2020.04.01.20049528v1.full

 

Štúdia Journal of Occupational and Environmental Hygiene

Výkonnosť respirátora s filtrom N95 a chirurgickej masky počas dýchania človeka Dve cesty prieniku častíc

 

Štúdia Združenia pre výskum aerosólov

aaqr-13-06-oa-0201

 

Vedecká štúdia o biokontrole

23_61

 

Annals of the l'oyal College of Surgeons of England

annrcse01509-0009

 

Experimentálna štúdia účinnosti gázových masiek na tvár

ajph.10.1.34

 

BMJopen Research

3


Páči sa vám to? Zdieľajte ju so svojimi priateľmi!

39

Aká je vaša reakcia?

confused confused
0
confused
fail fail
2
fail
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
2
win