Zitten er giftige metalen deeltjes in mRNA-vaccins?


Vaccin 1

Dat er "metaaldeeltjes" zijn in de nieuwe Corona-vaccins wordt reeds lang gemeld in de alternatieve media. Nu zijn dergelijke berichten in de mainstream terechtgekomen. In Japan bijvoorbeeld werden onlangs 1,6 miljoen doses van het Moderna-vaccin uit de handel genomen omdat in ten minste één partij metaaldeeltjes werden aangetroffen.

 

Deeltjes die reageren op magneten

"De deeltjes reageerden op magneten, daarom wordt vermoed dat ze van metaal zijn" werd in Japanse media gemeld. Het Japanse Ministerie van Volksgezondheid zei daarentegen dat de samenstelling van de verontreiniging niet was bevestigd en dat het onduidelijk was of het om een verontreiniging ging. Het zei dat de opschorting van de partijen Moderna een voorzorgsmaatregel was. Moderna sprak van "deeltjes" die geen veiligheids- of werkzaamheidsprobleem vormden.

Deze kwestie en de wat warrige berichtgeving deden me een beetje denken aan de chaos rond het AstraZeneca-vaccin en het opschorten van vaccinaties in diverse Europese landen vanwege bijwerkingen. Het soms chaotische samenspel van politiek, overheid, farmaceutische industrie en media is in de meeste gevallen vergelijkbaar en ik kan het niet helpen dat ik een soort omgekeerde psychologie bespeur in de huidige berichtgeving waarmee de burger wordt beïnvloed en geconditioneerd.

Mogelijke Valse Vlag om Vaccin Scepticisme te Verminderen

In het huidige geval van besmetting lijkt het erop dat weer eens een vaccin/fabrikant als (tijdelijke) zondebok moet worden gebruikt om een hele resterende industrie en haar trawanten te zuiveren. In ieder geval wordt via een "ordelijke chaos" en een globaal crisismanagement dat uiteindelijk te allen tijde functioneert, aan de burger gesuggereerd dat de procesketen ordentelijk verloopt, dat de kwaliteitscontrole functioneert, dat de meldingskanalen correct zijn en dat de burger dus zeker kan zijn: DE VACCINS ZIJN VEILIG.

Moderna op dit moment misschien niet, maar de anderen wel, want daar is niets in gevonden. Bovendien heeft iedereen de keuze: is het niet het veelbesproken AstraZeneca, dan wel het veilige Pfizer/BioNTech? Is het niet het besmette Moderna, dan wel het schone Johnson & Johnson. "Maar dat betreft voorlopig alleen Japan". Van de Japanners wordt overigens gezegd dat ze een wijdverbreid vaccinatiescepticisme hebben. En vaccinatiescepsis kan in het Corona-tijdperk vanuit psychologisch oogpunt het effectiefst worden teruggedrongen met overtuigende informatie dat het vaccin veilig en effectief is en dat het de betere keuze is in tegenstelling tot het alternatief, niet-vaccineren.

Naar mijn mening zijn dergelijke berichten van metaaldeeltjes e.d. regelmatig misleidend. Zij manipuleren door desinformatie en leiden af van de diepere achtergrond. Wat betreft de metaaldeeltjes in de Corona-vaccins zijn er al voldoende bronnen die bewijzen dat dergelijke deeltjes, zogenaamde metalen nanodeeltjes of grafeenoxide, aanwezig zijn in ALLE huidige mRNA- en vectorvaccins, en niet per ongeluk of door een probleem in het fabricageproces.

 

Giftige grafeenoxide nanodeeltjes ontdekt in vaccindoses

De volgende studies en samenvattingen van studies zijn voorbeelden:

- Laboratoriumanalyse van Pfizer/BioNTech vaccin door Spaanse wetenschappers.
- Scanning- en transmissie-elektronenmicroscopie onthullen grafeenoxide in CoV-19-vaccins
- Grafeenoxide en de elektromagnetische absorptie van 5G

 

 

(N.B.: De Spaanse studie is ook het onderwerp geweest van fact-checkers die, onder andere, geen rekening hebben gehouden met het feit dat in de farmaceutische industrie hulpstoffen zoals adjuvantia niet onder de ingrediënten hoeven te worden vermeld wanneer de ingrediënten worden geanalyseerd).

Gezien de bevindingen van deze studies zou het niet overdreven zijn te stellen dat de wereldwijde Corona-vaccinatiecampagne wellicht een samenzwering is om mensen te misleiden.

Wat is de exacte achtergrond?

Grafeenoxide - een supermateriaal gemaakt voor de NWO

Grafeenoxide "GO" of het derivaat daarvan, gereduceerd grafeenoxide "rGO" (hierna synoniem gebruikt) is een koolstofhoudend nanomateriaal dat al zeer lang als een supermateriaal wordt beschouwd, onder meer wegens zijn potentiële biomedische toepassingen.

Het wordt vaak gebruikt in combinatie met andere materialen als een hybride materiaal. Op grafeen gebaseerde materialen hebben gewoonlijk een grootte die varieert van enkele tot enkele honderden nanometers en zijn 1-10 nm dik, wat ook past in de definitie van "nanodeeltjes".

In de CoV-19 mRNA-vaccins fungeert grafeenoxide mogelijk als nanodrager voor het transport van mRNA naar de lichaamscellen om deze te instrueren antigenen te produceren en het immuunsysteem te stimuleren antilichamen aan te maken. Vanwege het gebruik van nanodeeltjes als boodschappers in de nieuwe vaccins luiden de Corona-vaccins volgens veel wetenschappers het begin in van het transhumanisme.

De geruchten dat de Corona-vaccins CRISPR/Cas9-technologie bevatten voor efficiënte genoombewerking (zogenaamde genenschaar) en het menselijk genoom veranderen, zijn waarschijnlijk niet waar. CRISPR/Cas9 zou in de toekomst echter wel voor andere biomedische toepassingen kunnen worden gebruikt.

De eigenschappen van grafeenoxide zijn perfect voor 5G-netwerken

Van bijzonder belang is dat grafeenoxide een uitstekende elektriciteitsgeleider is en elektromagnetisch kan worden geladen. Het materiaal absorbeert effectief elektromagnetische golven (microgolven), met name in verband met 5G-emissies. Als composietmateriaal bereikt het optimale eigenschappen voor een lage weerkaatsing van elektromagnetische golven en maakt het in dat opzicht de absorptie van bijna alle 5G-emissies mogelijk. Gezien het vermogen van grafeenoxide om golven te absorberen, zou de opname ervan in het menselijk lichaam een gezondheidsrisico kunnen inhouden.

Farmaceutisch analiste en voormalig Pfizer-medewerkster Karen Kingston zei in een interview (zie video hieronder) dat grafeenoxide vanwege zijn uitstekende elektrische geleidbaarheid positief geladen of geactiveerd kan worden door een elektromagnetisch veld, en dat activering ertoe zou leiden dat het materiaal alles vernietigt waarmee het in contact komt, wat leidt tot gezondheidsschade en mogelijk de dood, afhankelijk van waar en hoeveel van deze nanodeeltjes zich in het lichaam bevinden.

Pfizer

Hoe gevaarlijk is grafeenoxide?

Grafeenoxide heeft een toxisch effect en leidt volgens een grondige Chinese studie tot celvernietiging, verstoring van de homeostase (de normale functie) van mitochondriën, die verantwoordelijk zijn voor de celademhaling (oxidatieve stress), DNA-beschadiging, ontstekingsreacties, apoptose, autofagie en necrose. Bovendien vermeldt de studie dat nanodeeltjes van grafeenoxide onder meer gemakkelijk de bloed-placentabarrière passeren en de ontwikkeling van het embryo sterk beïnvloeden. De vaak geuite vrees dat de Corona-vaccinatie vrouwen onvruchtbaar zou kunnen maken, zou in de toekomst dus bewaarheid kunnen worden. Niet alleen om deze reden is het belangrijk de controlegroep van niet-gevaccineerden aan te houden.

Grafeenoxide verandert mensen in wandelende antennes

Wat tot dusver nauwelijks aan bod is gekomen, is het centrale belang dat vaccinatie via in het lichaam ingebrachte nanodeeltjes van grafeenoxide zou kunnen hebben voor de ontwikkeling en netwerkvorming van een landelijke 5G- en Industrie 4.0-infrastructuur. 5G is de nieuwe cellulaire transmissiestandaard en wordt gekenmerkt door hoge snelheden en maakt real-time datatransmissie mogelijk. 5G is DE sleuteltechnologie voor de industrie van de toekomst en schept de voorwaarden voor een volledig, intelligent netwerk van robots, machines, objecten en apparaten (internet der dingen) met als doel deze in realtime met elkaar te laten communiceren. Dit opent volledig nieuwe interactiemogelijkheden, met name voor augmented reality, virtual reality en mixed reality, maar ook voor autonome vervoerssystemen, smart city en robotica-toepassingen.

5G brengt echter niet alleen hoge snelheden, maar ook nieuwe frequenties - en een groot aantal nieuwe zendmasten. Tot nu toe bedroegen de frequenties voor het mobiele netwerk minder dan 2,6 gigahertz (GHz). Voor het 5G-netwerk hebben we het nu over frequenties van 2 tot 3,7 gigahertz, en in de toekomst zelfs tot 60 gigahertz. Hoe hoger de frequentie, hoe korter het bereik. Aangezien 5G-milliwaves kort zijn en zich niet zo ver voortplanten, zijn er veel meer zendmasten nodig om hetzelfde gebied te bestrijken. Daarom moeten er naast nieuwe 5G-transmissietorens op torens of daken ook vrijwel overal nieuwe zendstations in kleine kastjes worden geïnstalleerd (lantaarnpalen, bushaltes, muren). In de VS worden deze zendstations al om de 600 voet (ongeveer 200 meter) in woonwijken geïnstalleerd. In de toekomst zullen de mensen dus veel dichter bij de zenders staan en aan meer straling worden blootgesteld. Bovendien verdeelt het 5G-netwerk de straling anders in de radiocellen. Met behulp van zogeheten beamforming worden de signalen van het zendstation in de eerste plaats daarheen gestuurd waar ze nodig zijn - dit maakt een bijzonder snelle en effectieve gegevensoverdracht mogelijk. Dit betekent dat actieve gebruikers aan de hoogste stralingsniveaus worden blootgesteld, terwijl inactieve gebruikers minder straling ontvangen.

Zoals hierboven beschreven, kan grafeenoxide 5G-emissies zeer goed absorberen en straling weerkaatsen en verstrooien. Mensen met grafeenoxidedeeltjes in hun lichaam reflecteren dus mogelijk elektromagnetische straling van zendmasten en -stations en worden ongewild mobiele antennes. Met hun lichaam leveren zij als het ware de hardware voor hun eigen 5G-gebruik of het wijdverbreide gebruik van 5G in de omgeving. Dit zal vooral het geval zijn als in de komende jaren en decennia door de invoering van 6G, 7G, enz. de frequenties nog verder worden verhoogd en de milliwaves nog korter worden, waardoor de afstanden tussen zendstations nog kleiner moeten worden. In kringen van complottheorieën circuleert in dit verband het minimumafstandscijfer 6 voet (ca. 2 meter), dat ironisch genoeg overeenkomt met de sociale distantieafstand van de Coronapandemie.

Hoe gevaarlijk is 5G-straling?

De gezondheidseffecten van 5G-straling op het lichaam zijn nog onduidelijk, aangezien er tot dusver geen betrouwbare langetermijnstudies over dit onderwerp zijn uitgevoerd. De gezondheidseffecten hangen onder meer af van de penetratiediepte van de straling in het lichaam. Of de straling van mobiele telefoons, met name in het 5G-bereik, daadwerkelijk leidt tot celaandoeningen, tumoren of misvormingen, kan alleen worden vastgesteld door middel van zeer grondige, onafhankelijke langetermijnstudies, waarvoor - zoals de ervaring helaas leert - geen politieke belangstelling bestaat.

Conclusie

Het komt erop neer dat de strategische en inhoudelijke verbanden tussen Corona-vaccinaties, de introductie van grafeenoxide in het menselijk lichaam, en de ontwikkeling van een landelijke 5G- en Industrie 4.0-infrastructuur opvallend en relatief voor de hand liggend zijn, die helaas maar door weinigen worden onderkend, omdat hiervoor een speciale skillset vereist is. Met het oog op de mogelijke gevolgen voor de eigen gezondheid zou het raadzaam en verheugend zijn als meer mensen zich in de toekomst in detail met dit onderwerp zouden bezighouden. In verband met het bovenstaande is het in ieder geval af te raden om te vaccineren, ook de Corona-boostervaccinaties in de herfst/winter, alsmede alle testen door neus en mond, omdat op de testkits, die meestal uit China komen, en op de maskers ook grafeenoxidedeeltjes zijn aangetroffen.

De eindconclusie van de Spaanse wetenschappers over grafeenoxide luidt: "Houd uw kinderen, uzelf en uw gezinsleden uit de buurt van dit materiaal. Laat u in geen geval vaccineren met grafeenoxide, want dat is wat er in het vaccin zit. We moeten koste wat kost voorkomen dat wij en toekomstige generaties magnetisch gemerkt en ziek gemaakt kunnen worden als vee."

 

Zie ook:

video 1

video 2