54

Een voormalig Vice President en Chief Science Officer voor Pfizer, Dr. Michael Yeadon, sprak eind vorige week met urgentie voor America's Frontline Doctors (AFLDS) om te waarschuwen dat de drang om een zo groot mogelijk deel van de bevolking te injecteren met experimentele COVID-19 vaccins "waanzin" is, "kwaadaardig" inhoudt, "misdaden tegen de menselijkheid" inhoudt en de bedoeling kan hebben van "grootschalige ontvolking".

Hij gaf zijn visie op het COVID-19 vaccin, hydroxychloroquine en ivermectine, de regelgevende instanties, en nog veel meer. Lees hier.

Wereldwijde catastrofe zonder gelijke

De opmerkingen van Yeadon worden ook gemaakt in de bredere context van een scherp debat over theorieën van Geert Vanden Bossche, een vaccindeskundige die verbonden is aan de Bill & Melinda Gates Foundation, die met de schijn van een "klokkenluider" ook heeft gewaarschuwd voor een "wereldwijde catastrofe zonder weerga" als gevolg van de manier waarop deze vaccins zijn gebruikt.

Kortom, Vanden Bossche vreest dat deze experimentele vaccins de ontwikkeling van "gevaarlijke varianten" zullen bevorderen die veel dodelijker zullen zijn voor zowel de ongevaccineerden als de gevaccineerden, die om verschillende redenen niet over voldoende immuniteit zullen beschikken om hen te beschermen.

Screenshot van twitter.com
—-

Naast de onmiddellijke stopzetting van de huidige inentingscampagne is de door Vanden Bossche voorgestelde oplossing nog een wereldwijde inenting van een ander type.

Hoewel Yeadon ook vreselijke gevolgen vreest van deze inentingscampagnes, is hij het sterk oneens met de theorie van Vanden Bossche, en met de voorgestelde oplossing van meer inenting.

"Ik vind het verhaal van Gerrt Vanden Bossche zeer verdacht," zei Yeadon. "Er is geen enkel bewijs dat vaccinatie leidt of zal leiden tot 'gevaarlijke varianten'. Ik ben bang dat het een soort truc is."

Afgelopen december diende Yeadon, een Brits onderdaan, een petitie in bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om het testen van deze experimentele vaccins onmiddellijk op te schorten vanwege de vele veiligheidsrisico's, waaronder pathogene priming, waarbij sprake is van "een overdreven immuunreactie, vooral wanneer de proefpersoon na vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, 'wilde' virus".

In hun witboek over het onderwerp (zie bericht hieronder), waarschuwde AFLDS dat dergelijke reacties, die fataal kunnen zijn, "moeilijk te bewijzen zijn," omdat ze vaak worden geïnterpreteerd als infectie met "een erger virus," of, misschien, een gevaarlijker variant.

Na te hebben beweerd dat er "geen behoefte aan vaccins" is voor COVID-19, benadrukt Yeadon hieronder: "Waarschuw a.u.b. iedereen om niet in de buurt te komen van top up vaccins. Er is absoluut geen behoefte aan hen."

Wat Dr. Mike Yeadon te zeggen had

"Ik ben me bewust van de misdaden tegen de mensheid die tegen een groot deel van de wereldbevolking worden gepleegd."

"Ik voel grote angst, maar ik laat me niet weerhouden om deskundige getuigenissen af te leggen voor meerdere groepen bekwame advocaten, zoals Rocco Galati in Canada en Reiner Fuellmich in Duitsland." Lees hier.

"Ik twijfel er absoluut niet aan dat we ons in de aanwezigheid bevinden van kwaadaardige (niet een vaststelling die ik ooit eerder heb gedaan in een 40-jarige onderzoekscarrière) en gevaarlijke producten".

"In het VK is het overduidelijk dat de autoriteiten een koers willen varen die ertoe zal leiden dat zoveel mogelijk van de bevolking "vaccins" krijgt toegediend. Dit is waanzin, want zelfs als deze middelen legitiem zouden zijn, is bescherming alleen nodig voor diegenen die een duidelijk verhoogd risico lopen aan het virus te overlijden. Bij die mensen zou zelfs kunnen worden aangevoerd dat de risico's het dragen waard zijn. En er zijn zeker risico's die ik 'mechanistisch' noem: ingebouwd in de manier waarop ze werken."

"Maar alle andere mensen, die in goede gezondheid verkeren en jonger zijn dan 60 jaar, misschien iets ouder, zij komen niet om van het virus. In deze grote groep is het volstrekt onethisch om iets nieuws toe te dienen waarvan de mogelijkheid van ongewenste effecten na een paar maanden volstrekt niet is gekarakteriseerd."

"Aangezien ik dit met zekerheid weet, en ik weet dat de bestuurders dit ook weten, moeten we navraag doen: Wat is hun motief?"

"Hoewel ik het niet weet, heb ik sterke theoretische antwoorden, waarvan er slechts één betrekking heeft op geld en dat motief werkt niet, omdat hetzelfde kwantum kan worden bereikt door de eenheidskosten te verdubbelen en het middel aan half zoveel mensen te geven. Dilemma opgelost. Het is dus iets anders. Met hele bevolking wordt bedoeld dat ook minderjarige kinderen en uiteindelijk baby's in het net worden opgenomen, en dat interpreteer ik als een slechte daad."

"Er is geen medische rationale voor. Omdat ik weet dat het ontwerp van deze "vaccins" tot gevolg heeft dat in het lichaam van de ontvangers het spike-eiwit tot expressie komt, dat zelf schadelijke biologische effecten heeft die bij sommige mensen schadelijk zijn (het op gang brengen van de bloedstolling en het activeren van het immuun "complementsysteem"), ben ik vastbesloten erop te wijzen dat degenen die geen risico lopen door dit virus, niet moeten worden blootgesteld aan het risico van ongewenste effecten van deze middelen."

Interview

Voormalig VP van Pfizer slaat alarm: COVID-19 Vaccin Campagne "Gekkenwerk" Dat Kan Gebruikt Worden Voor "Grootschalige Ontvolking"

 

IN EEN TOESPRAAK DIE U VIER MAANDEN GELEDEN GAF: In een toespraak die u vier maanden geleden gaf, zei u:(Lees hier)

De meest waarschijnlijke duur van immuniteit voor een respiratoir virus als SARS CoV-2 is meerdere jaren. Waarom zeg ik dat? We hebben gegevens over een virus dat zeventien jaar geleden delen van de wereld overspoelde, SARS genaamd, en SARS CoV-2 is 80% gelijk aan SARS, dus ik denk dat dat de beste vergelijking is die iemand kan geven.

Het bewijs is duidelijk: deze zeer slimme cellulaire immunologen bestudeerden alle mensen die zij te pakken konden krijgen en die 17 jaar geleden SARS hadden overleefd. Ze namen een bloedmonster en testten of ze al dan niet op de oorspronkelijke SARS reageerden en dat deden ze allemaal; ze hadden allemaal een volkomen normaal, robuust T-celgeheugen. Ze waren eigenlijk ook beschermd tegen SARS CoV-2, omdat ze zo op elkaar lijken; het is kruisimmuniteit.

Dus, ik zou zeggen dat de beste gegevens die er zijn is dat immuniteit robuust moet zijn voor tenminste 17 jaar. Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het levenslang is. De stijl van de reacties van de T-cellen van deze mensen was dezelfde als wanneer je gevaccineerd bent en dan kom je jaren later terug om te zien of die immuniteit behouden is gebleven. Dus ik denk dat het bewijs echt sterk is dat de duur van de immuniteit meerdere jaren zal zijn, en mogelijk levenslang.

Met andere woorden, eerdere blootstelling aan SARS - dat wil zeggen, een variant die lijkt op SARS CoV-2 - schonk SARS CoV-2 immuniteit.

De Israëlische regering voert nieuwe varianten aan ter rechtvaardiging van lockdowns, sluitingen van vluchten, beperkingen, en de uitgifte van Groene paspoorten. Denkt u, gezien de uitspraak van het Hooggerechtshof, dat het mogelijk is toekomstige overheidsmaatregelen te voorkomen met nauwkeurige informatie over varianten, immuniteit, kudde-immuniteit, enz. die zou kunnen worden verstrekt aan de advocaten die deze toekomstige maatregelen zullen aanvechten?

 

DR. Wat ik over de immuniteit tegen SARS zei, is precies wat we nu zien bij SARS-CoV-2. De studie is van een van de beste laboratoria op hun gebied.

"Theoretisch zouden mensen dus hun T-celimmuniteit kunnen testen door de respons van cellen in een klein staal van hun bloed te meten. Er bestaan dergelijke tests, ze zijn niet "high throughout" en ze zullen waarschijnlijk op schaal een paar honderd USD per stuk kosten. Maar geen duizenden. De test die mij bekend is, is nog niet in de handel verkrijgbaar, maar wordt alleen in het V.K. onderzocht. Lees hier.

"Ik verwacht echter dat het bedrijf kan worden overgehaald om testkits te leveren "voor onderzoek" op schaal, onder voorbehoud van een overeenkomst. Als u een paar duizend niet-gevaccineerde Israëli's zou laten testen, kan dat een tweesnijdend zwaard zijn. Uitgaande van de ervaringen in andere landen, waren 30-50% van de mensen vooraf immuun en daarnaast zijn ongeveer 25% besmet en nu immuun. Lees hier.

"Persoonlijk zou ik niet met de autoriteiten willen omgaan op hun voorwaarden: dat je verdacht wordt als besmettingsbron tot het tegendeel bewezen is. Je zou niet moeten hoeven bewijzen dat je geen gevaar voor de gezondheid van anderen bent. Wie geen symptomen heeft, is nooit een gevaar voor de gezondheid van anderen. En hoe dan ook, als degenen die zich zorgen maken over het virus eenmaal gevaccineerd zijn, is er gewoon geen argument meer voor dat iemand anders gevaccineerd moet worden."

———

INTERVIEWER: Ik heb begrepen dat een "lek vaccin" alleen de symptomen bij de gevaccineerden vermindert, maar de overdracht niet stopt; het laat dus de verspreiding van een dodelijker virus toe. Lees hier.

Zo gebruiken ze in China bewust lekkende vaccins tegen vogelgriep om snel kuddes kippen te ruimen, omdat de niet-gevaccineerden binnen drie dagen sterven. Bij de ziekte van Marek, waarvan ze alle kippen moesten redden, was de enige oplossing om 100% van de kudde te vaccineren, omdat alle niet-gevaccineerden een hoog sterfterisico liepen. De manier waarop een leaky vax wordt gebruikt is dus intentioneel, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat de bedoeling is om de niet-gevaccineerden grote schade toe te brengen.

Sterkere stammen zouden zich gewoonlijk niet door een populatie verspreiden omdat zij de gastheer te snel doden, maar als de gevaccineerden alleen minder ernstige ziekte oplopen, verspreiden zij deze stammen onder de niet-gevaccineerden die ernstige ziekte oplopen en sterven.

Bent u het eens met deze beoordeling? Bent u het er voorts mee eens dat als de ongevaccineerden de vatbaren worden, de enige weg vooruit HCQ-profylaxe is voor degenen die nog geen COVID-19 hebben gehad?

Zou het Zelenko Protocol werken tegen deze sterkere stammen als dit het geval is?

En als velen al de eerder genoemde "17 jaar SARS-immuniteit" hebben, zou dat dan geen bescherming bieden tegen een eventuele supervariant?

 

DR. YEADON: "Ik vind het verhaal van Gerrt Vanden Bossche zeer verdacht. Er is geen enkel bewijs dat vaccinatie leidt of zal leiden tot 'gevaarlijke varianten'. Ik ben bang dat het een soort truc is.

"Als algemene regel geldt dat varianten zich zeer vaak en routinematig vormen en mettertijd minder gevaarlijk en besmettelijker worden, naarmate ze in evenwicht komen met hun menselijke gastheer. Varianten worden over het algemeen niet gevaarlijker.

"Geen enkele variant verschilt meer dan 0,3% van de oorspronkelijke sequentie. Met andere woorden, alle varianten zijn ten minste 99,7% identiek aan de Wuhan-sequentie.

"Het is een fictie, en nog een slechte ook, dat varianten waarschijnlijk "aan immuniteit zullen ontsnappen".

"Niet alleen is het intrinsiek onwaarschijnlijk - omdat deze mate van overeenkomst tussen varianten betekent dat de kans nihil is dat een immuun persoon (hetzij door natuurlijke infectie, hetzij door vaccinatie) ziek wordt door een variant - maar het wordt empirisch ondersteund door hoogwaardig onderzoek.

"Uit het onderzoek waarnaar ik verwijs, blijkt dat mensen die herstellen van een infectie of die gevaccineerd zijn ALLEMAAL immuuncellen hebben die ALLE varianten herkennen. Lees hier.

"Dit artikel laat zien WAAROM de uitgebreide moleculaire herkenning door het immuunsysteem de minuscule veranderingen in varianten irrelevant maakt. Lees hier.

"Ik kan het niet krachtig genoeg zeggen: De verhalen over varianten en de noodzaak van extra vaccins zijn FALSE. Ik ben bang dat er een zeer kwaadaardige reden achter dit alles zit. Het wordt zeker niet ondersteund door de beste manieren om naar immuniteit te kijken. De beweringen missen altijd substantie wanneer ze worden onderzocht, en maken gebruik van verschillende trucs, zoals het manipuleren van de omstandigheden om de effectiviteit van antilichamen te testen. Antilichamen zijn waarschijnlijk vrij onbelangrijk in de bescherming van de gastheer tegen dit virus. Er zijn een paar 'natuurlijke experimenten' geweest, mensen die helaas geen antilichamen kunnen maken, maar toch in staat zijn om dit virus met succes af te weren. Zij zijn beslist beter af met antilichamen dan zonder. Ik noem deze zeldzame patiënten omdat zij aantonen dat antilichamen niet essentieel zijn voor de immuniteit van de gastheer, zodat een of andere kunstmatige test in een laboratorium met antilichamen en gemanipuleerde virusvarianten NIET de noodzaak van extra vaccins rechtvaardigt.

"De enige mensen die kwetsbaar zouden kunnen blijven en profylaxe of behandeling nodig zouden kunnen hebben, zijn ouderen en/of zieken die geen vaccin wensen te ontvangen (wat hun recht is).

"Het goede nieuws is dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn: hydroxychloroquine, ivermectine, budesonide (inhalatiesteroïd gebruikt bij astmapatiënten), en natuurlijk orale vitamine D, zink, azithromycine enz. Deze verminderen de ernst zodanig dat dit virus geen volksgezondheidscrisis hoefde te worden."

———

INTERVIEWER: Vindt u dat de FDA goed werk verricht met het reguleren van de farma? Op welke manieren omzeilt big pharma de regelgever? Heeft u het gevoel dat ze dat deden voor de mRNA injectie?

 

DR. YEADON: "Tot voor kort had ik veel respect voor de wereldwijde geneesmiddelenregulatoren. Toen ik bij Pfizer werkte, en later CEO was van een biotech die ik had opgericht (Ziarco, later overgenomen door Novartis), hadden we respectvolle interacties met de FDA, het EMA en de Britse MHRA. Altijd interacties van goede kwaliteit."

"Onlangs zag ik dat de Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) een subsidie had gegeven aan de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)! Kan dat ooit gepast zijn? Zij worden gefinancierd met overheidsgeld. Zij zouden nooit geld van een particuliere instantie mogen accepteren."

"Dit is dus een voorbeeld van een belangenconflict tussen de Britse regelgever en de Britse."

"Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft bij de beoordeling van het Pfizer-vaccin verzuimd bepaalde dingen te eisen, zoals bleek uit de 'hack' van hun dossiers."

"U kunt voorbeelden vinden op Reiner Fuellmich's 'Corona Comité' online." Lees hier.

"Dus ik geloof niet meer dat de regelgevers in staat zijn om ons te beschermen. 'Goedkeuring' is dus zinloos."

"Dr. Wolfgang Wodarg en ik hebben 1 december 2020 een petitie ingediend bij de EMA over genetische vaccins. Ze negeerden ons."

"Onlangs schreven we hen privé, waarschuwend voor bloedstolsels, ze negeerden ons. Toen we onze brief openbaar maakten, werden we volledig gecensureerd. Dagen later pauzeerden meer dan tien landen het gebruik van een vaccin wegens bloedstolsels."

"Ik denk dat het grote geld van de farmaceutische industrie plus het geld van BMGF een klimaat creëert waarin nee zeggen geen optie is voor de regelgever."

"Ik moet terugkomen op de kwestie van de 'top up vaccines' (booster shots) en het is dit hele verhaal waarvan ik vrees dat het zal worden uitgebuit en gebruikt om een ongeëvenaarde macht over ons te krijgen".

"Waarschuw alsjeblieft iedereen om niet in de buurt te komen van top up vaccins. Ze zijn absoluut niet nodig."

"Aangezien er geen behoefte aan is, ze toch in de farmaceutische industrie worden gemaakt, en de regelgevende instanties zich afzijdig hebben gehouden (geen veiligheidstests), kan ik alleen maar concluderen dat ze voor snode doeleinden zullen worden gebruikt."

"Als iemand bijvoorbeeld in de komende jaren een aanzienlijk deel van de wereldbevolking schade zou willen toebrengen of zou willen doden, dan zullen de systemen die nu worden ingevoerd, dat mogelijk maken."

"Volgens mij is het heel goed mogelijk dat dit gebruikt zal worden voor massale ontvolking.

 

AFLDS Witboek

SMDwhitepaper

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vind je het leuk? Deel het met je vrienden!

54

Wat is je reactie?

confused confused
3
confused
fail fail
2
fail
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
4
omg
win win
2
win