Jsou ve vakcínách mRNA toxické kovové částice?


Vakcína 1

O tom, že v nových vakcínách Corona jsou "kovové částice", se v alternativních médiích píše již dlouho. Nyní se tyto zprávy dostaly do hlavního proudu. Například v Japonsku bylo nedávno staženo z trhu 1,6 milionu dávek vakcíny Moderna, protože nejméně v jedné šarži byly nalezeny kovové částice.

 

Částice reagující na magnety

"Částice reagovaly na magnety, a proto se předpokládá, že jsou kovové", uvedla japonská média. Japonské ministerstvo zdravotnictví naproti tomu uvedlo, že složení kontaminantu nebylo potvrzeno a není jasné, zda se jedná o kontaminant. Uvedlo, že pozastavení šarží výrobků Moderna bylo preventivním opatřením. Společnost Moderna hovořila o "částicích", které nepředstavují problém z hlediska bezpečnosti nebo účinnosti.

Tento problém a poněkud zmatené zprávy mi trochu připomněly chaos kolem vakcíny AstraZeneca a pozastavení očkování v různých evropských zemích kvůli vedlejším účinkům. Někdy chaotická souhra politiky, úřadů, farmaceutického průmyslu a médií je ve většině případů podobná a nemohu si pomoci, ale v současném zpravodajství jsem si všiml jakési obrácené psychologie, kterou je občan ovlivňován a podmiňován.

Možná falešná vlajka ke snížení skepse k očkování

V současném případě kontaminace se zdá, že opět musí být vakcína/výrobce použita jako (dočasný) obětní beránek k očištění celého zbývajícího průmyslu a jeho přisluhovačů. V každém případě se prostřednictvím "spořádaného chaosu" a globálního krizového managementu, který nakonec funguje za všech okolností, občanům sugeruje, že procesní řetězec běží spořádaně, že kontrola kvality funguje, že kanály hlášení jsou správné, a že si tedy občan může být jistý: ŽE VAKCÍNY JSOU BEZPEČNÉ.

Možná ne Moderna v tuto chvíli, ale ostatní ano, protože v nich nebylo nic nalezeno. Navíc má každý na výběr: když ne tolik opovrhovaná AstraZeneca, tak bezpečný Pfizer/BioNTech? Pokud ne kontaminovaná Moderna, pak čistá Johnson & Johnson. "Ale to se zatím týká pouze Japonska". Japonci jsou prý mimochodem k očkování velmi skeptičtí. A očkovací skepsi lze z psychologického hlediska v éře Corony nejúčinněji snížit přesvědčivými informacemi, že vakcína je bezpečná a účinná a že je lepší volbou na rozdíl od alternativy, neočkování.

Podle mého názoru jsou takové zprávy o kovových částicích apod. pravidelně klamavé. Manipulují dezinformacemi a odvádějí pozornost od hlubšího pozadí. Pokud jde o kovové částice ve vakcínách Corona, existuje již spousta zdrojů, které dokazují, že takové částice, tzv. kovové nanočástice nebo oxid grafenu, jsou přítomny ve VŠECH současných mRNA a vektorových vakcínách, a to nikoli náhodou nebo kvůli problému ve výrobním procesu.

 

Toxické nanočástice oxidu grafenu zjištěné v dávkách vakcín

Následující studie a shrnutí studií jsou příklady:

- Laboratorní analýza vakcíny Pfizer/BioNTech španělskými vědci.
- Skenovací a transmisní elektronová mikroskopie odhalila oxid grafenu ve vakcínách CoV-19
- Oxid grafenu a elektromagnetická absorpce 5G

 

 

(Poznámka: Španělská studie byla také předmětem kontroly faktů, která mimo jiné nevzala v úvahu skutečnost, že ve farmaceutickém průmyslu nemusí být pomocné látky, jako jsou adjuvans, při analýze složek uvedeny mezi složkami).

Vzhledem k výsledkům těchto studií lze bez nadsázky říci, že celosvětová kampaň očkování Corona je možná spiknutím, jehož cílem je oklamat lidi.

Jaké je přesné pozadí?

Oxid grafenu - supermateriál vyrobený pro NWO

Oxid grafenový "GO" nebo jeho derivát redukovaný oxid grafenový "rGO" (v dalším textu se používá jako synonymum) je nanomateriál na bázi uhlíku, který je již velmi dlouho považován za supermateriál, mimo jiné díky svým potenciálním biomedicínským aplikacím.

Často se používá ve spojení s jinými materiály jako hybridní materiál. Materiály na bázi grafenu mají obvykle rozměry od několika do několika set nanometrů a tloušťku 1-10 nm, což také odpovídá definici "nanočástic".

Ve vakcínách CoV-19 mRNA slouží oxid grafenu jako nanonosič pro přenos mRNA do tělních buněk, aby je instruoval k produkci antigenů a stimuloval imunitní systém k produkci protilátek. Vzhledem k použití nanočástic jako poslů v nových vakcínách mnozí vědci tvrdí, že vakcíny Corona znamenají počátek transhumanismu.

Zvěsti o tom, že vakcíny Corona obsahují technologii CRISPR/Cas9 pro účinnou editaci genomu (tzv. genové nůžky) a mění lidský genom, pravděpodobně nejsou pravdivé. Technologie CRISPR/Cas9 by však mohla být v budoucnu využita v jiných biomedicínských aplikacích.

Vlastnosti oxidu grafenu jsou ideální pro sítě 5G

Za zmínku stojí zejména to, že oxid grafenu je vynikajícím vodičem elektřiny a lze jej elektromagneticky nabíjet. Tento materiál účinně pohlcuje elektromagnetické vlny (mikrovlny), zejména v souvislosti s vyzařováním 5G. Jako kompozitní materiál dosahuje optimálních vlastností pro nízkou míru odrazu elektromagnetických vln a v tomto ohledu umožňuje pohlcovat téměř všechny emise 5G. Vzhledem ke schopnosti oxidu grafenu absorbovat vlny by jeho vnesení do lidského těla mohlo představovat zdravotní riziko.

Farmaceutická analytička a bývalá zaměstnankyně společnosti Pfizer Karen Kingstonová v rozhovoru (viz video níže) uvedla, že díky své vynikající elektrické vodivosti může být oxid grafenu kladně nabitý nebo aktivovaný elektromagnetickým polem a aktivace způsobí, že materiál zničí vše, s čím přijde do styku, což může vést k poškození zdraví a případně i ke smrti, v závislosti na tom, kde a kolik těchto nanočástic se v těle nachází.

Pfizer

Jak nebezpečný je oxid grafenový?

Oxid grafenový působí toxicky a podle důkladné čínské studie vede k destrukci buněk, narušení homeostázy (normální funkce) mitochondrií, které jsou zodpovědné za buněčné dýchání (oxidační stres), poškození DNA, zánětlivým reakcím, apoptóze, autofagii a nekróze. Studie navíc zmiňuje, že nanočástice oxidu grafenu snadno procházejí mimo jiné i přes bariéru krev-placenta a silně ovlivňují vývoj embrya. Často vyjadřovaná obava, že by očkování Coronou mohlo způsobit neplodnost žen, by se tedy v budoucnu mohla stát pravdou. Nejen z tohoto důvodu je důležité zachovat kontrolní skupinu neočkovaných osob.

Oxid grafenu mění lidi v chodící antény

Dosud se téměř neřešilo, jaký zásadní význam může mít očkování prostřednictvím nanočástic oxidu grafenu zavedených do těla pro vývoj a propojení celonárodní infrastruktury 5G a průmyslu 4.0. 5G je nový standard mobilního přenosu, který se vyznačuje vysokou rychlostí a umožňuje přenos dat v reálném čase. 5G je Klíčovou technologií pro průmysl budoucnosti a vytváří podmínky pro kompletní inteligentní propojení robotů, strojů, objektů a zařízení (internet věcí) s cílem, aby spolu komunikovaly v reálném čase. To otevírá zcela nové možnosti interakce, zejména pro rozšířenou realitu, virtuální realitu, smíšenou realitu a také pro autonomní dopravní systémy, inteligentní města a robotické aplikace.

5G však nepřináší jen vysoké rychlosti, ale také nové frekvence - a velké množství nových vysílacích věží. Dosud byly frekvence pro mobilní sítě nižší než 2,6 gigahertzů (GHz). Pro síť 5G se nyní hovoří o frekvencích 2 až 3,7 gigahertzů a v budoucnu dokonce až 60 gigahertzů. Čím vyšší frekvence, tím kratší dosah. Vzhledem k tomu, že milivlny 5G jsou krátké a nešíří se tak daleko, je k pokrytí stejné oblasti potřeba mnohem více vysílacích věží. Proto je kromě nových vysílacích věží 5G na stožárech nebo střechách nutné instalovat nové vysílací stanice v malých krabičkách prakticky všude (sloupy veřejného osvětlení, autobusové zastávky, zdi). V USA jsou tyto vysílací stanice již instalovány každých 600 stop (asi 200 metrů) v obytných oblastech. V budoucnu tak budou lidé mnohem blíže vysílačům a vystaveni většímu záření. Kromě toho síť 5G distribuuje záření v rádiových buňkách jinak. Pomocí takzvaného formování paprsku jsou signály z vysílací stanice vysílány především tam, kde jsou potřeba - to umožňuje obzvláště rychlý a efektivní přenos dat. To znamená, že aktivní uživatelé jsou vystaveni nejvyšší úrovni záření, zatímco neaktivní uživatelé ho dostávají méně.

Jak bylo popsáno výše, oxid grafenu dokáže velmi dobře absorbovat 5G záření a odrážet a rozptylovat záření. Lidé, kteří mají v těle částice oxidu grafenu, tak mohou potenciálně odrážet elektromagnetické záření z vysílacích věží a stanic a nevědomky se tak stát mobilními anténami. Svým tělem takříkajíc poskytují hardware pro vlastní spotřebu 5G nebo pro široké využití 5G v okolí. To bude platit zejména v případě, že se v příštích letech a desetiletích zavedením 6G, 7G atd. dále zvýší frekvence a ještě více zkrátí milivlny, v důsledku čehož se budou muset vzdálenosti mezi vysílacími stanicemi dále zmenšovat. V kruzích konspiračních teorií v této souvislosti koluje údaj o minimální vzdálenosti 6 stop (cca 2 metry), což paradoxně odpovídá společenské vzdálenosti pandemie Corona.

Jak nebezpečné je záření 5G?

Zdravotní účinky záření 5G na organismus jsou stále nejasné, protože dosud nebyly provedeny žádné spolehlivé dlouhodobé studie na toto téma. Zdravotní účinky závisí mimo jiné na hloubce průniku záření do těla. Zda záření mobilních telefonů, zejména v rozsahu 5G, skutečně vede k buněčným poruchám, nádorům nebo vývojovým vadám, lze zjistit pouze na základě velmi důkladných a nezávislých dlouhodobých studií, na kterých - jak bohužel ukazují zkušenosti - není politický zájem.

Závěr

Podstatné je, že strategické a věcné souvislosti mezi očkováním Corona, zaváděním oxidu grafenu do lidského těla a rozvojem celonárodní infrastruktury 5G a Průmyslu 4.0 jsou nápadné a poměrně zřejmé, což si bohužel uvědomuje jen málokdo, protože je k tomu zapotřebí speciální kvalifikace. Vzhledem k možným dopadům na vlastní zdraví by bylo vhodné a potěšující, kdyby se tímto tématem v budoucnu podrobněji zabývalo více lidí. Vzhledem k výše uvedené záležitosti se v žádném případě nedoporučuje očkování, také posilovací očkování Corona na podzim/zimu, stejně jako všechny testy nosem a ústy, protože na testovacích soupravách, které většinou pocházejí z Číny, byly nalezeny i částice oxidu grafenu, stejně jako na maskách.

Konečný závěr španělských vědců o oxidu grafenu zní: "Chraňte své děti, sebe a členy své rodiny před tímto materiálem. V žádném případě se nenechte očkovat oxidem grafenu, protože právě ten je ve vakcíně obsažen. Musíme se za každou cenu vyhnout tomu, abychom my i budoucí generace byli magneticky označeni a onemocněli jako dobytek."

 

Viz také:

video 1

video 2