39
Masky jsou prokazatelně neúčinné proti koronavirům a potenciálně škodlivé pro zdravé lidi a osoby s již existujícími onemocněními.
—–

Úvod

V době psaní tohoto článku se ve Spojených státech i v jiných zemích v poslední době rozšířilo používání obličejových roušek veřejností na veřejných místech, a to i na delší dobu. Veřejnost byla médii a svými vládami poučena, že používání roušek, i když není nemocná, může zabránit tomu, aby se ostatní nakazili SARS-CoV-2, původcem infekce COVID-19.

Přehled recenzované lékařské literatury zkoumá dopady na lidské zdraví, a to jak imunologické, tak fyziologické. Účelem tohoto článku je prozkoumat údaje týkající se účinnosti obličejových masek a také údaje o bezpečnosti. Důvodem, proč je obojí zkoumáno v jednom dokumentu, je skutečnost, že pro širokou veřejnost jako celek i pro každého jednotlivce je nezbytná analýza rizik a přínosů, která by měla být vodítkem při rozhodování, zda a kdy masku nosit.

Jsou masky účinné při prevenci přenosu respiračních patogenů?

V této metaanalýze bylo zjištěno, že obličejové masky nemají žádný zjistitelný účinek proti přenosu virových infekcí.1

"V porovnání s těmi, kteří masky nenosili, nedošlo u těch, kteří nosili masky, ke snížení počtu případů chřipce podobných onemocnění ani chřipky, a to ani v obecné populaci, ani mezi zdravotnickými pracovníky."

Tato metaanalýza z roku 2020 zjistila, že důkazy z randomizovaných kontrolovaných studií obličejových masek nepotvrdily podstatný vliv na přenos laboratorně potvrzené chřipky, a to ani v případě, že je nosí infikované osoby (kontrola zdroje), ani osoby v běžné komunitě, aby se snížila jejich vnímavost.2

Jiný nedávný přehled zjistil, že masky nemají žádný účinek specificky proti Covid-19, ačkoli se zdá, že používání obličejové masky je ve 3 z 31 studií spojeno s "velmi mírně sníženou" pravděpodobností vzniku chřipce podobného onemocnění. Viz pdf na konci příspěvku.

Tato studie z roku 2019, které se zúčastnilo 2862 osob, ukázala, že respirátory N95 i chirurgické masky "nevedly k žádnému významnému rozdílu ve výskytu laboratorně potvrzené chřipky".3

Tato metaanalýza z roku 2016 zjistila, že jak randomizované kontrolované studie, tak pozorovací studie respirátorů N95 a chirurgických masek používaných zdravotnickými pracovníky neprokázaly přínos proti přenosu akutních respiračních infekcí. Bylo také zjištěno, že k přenosu akutních respiračních infekcí "mohlo dojít kontaminací poskytnutých ochranných prostředků během skladování a opakovaného používání masek a respirátorů v průběhu pracovního dne".5

Metaanalýza 17 studií týkajících se masek a vlivu na přenos chřipky z roku 2011 zjistila, že "žádná ze studií neprokázala přesvědčivý vztah mezi používáním masky/respirátoru a ochranou před chřipkovou infekcí". Autoři však spekulovali, že účinnost masek může souviset s jejich včasným, důsledným a správným používáním.6

Stejně tak bylo zjištěno, že používání obličejových masek nechrání zdravotnické pracovníky před nachlazením ve srovnání s kontrolními osobami bez obličejových masek.7

Proudění vzduchu kolem masek

Předpokládá se, že masky účinně brání pohybu virových částic vpřed. S ohledem na osoby umístěné vedle nositele masky nebo za ním došlo k dalekému přenosu částic tekutiny s virem od osob s maskou než od osob bez masky, a to prostřednictvím "několika proudů úniku, včetně intenzivních proudů směrem dozadu a dolů, které mohou představovat velké nebezpečí", a "potenciálně nebezpečného proudu úniku až do vzdálenosti několika metrů".8

U všech masek se předpokládalo, že snižují proudění vzduchu směrem dopředu o 90% nebo více než při nošení bez masky. Schlierenovo zobrazování však ukázalo, že jak chirurgické masky, tak látkové masky měly vzdálenější proudy vzduchu na obočí (nefiltrované proudění vzduchu směrem nahoru za obočí) než při nenošení žádné masky, a to 182 mm, resp. 203 mm, oproti žádnému proudu bez masky. U všech masek bylo zjištěno silné nefiltrované proudění vzduchu směrem dozadu ve srovnání s maskami bez maskování.

U masek N95 i chirurgických masek bylo zjištěno, že vylučované částice o velikosti 0,03 až 1 mikrometr se odrážejí kolem okrajů každé masky a že dochází k měřitelnému pronikání částic přes filtr každé masky. Viz pdf na konci příspěvku.

Pronikání přes masky

Studie 44 značek masek zjistila průměrnou penetraci 35,6% (+ 34,7%). Většina zdravotnických masek měla průnik vyšší než 20%, zatímco "všeobecné masky a kapesníky neměly žádnou ochrannou funkci z hlediska účinnosti filtrace aerosolu". Studie zjistila, že "bylo zjištěno, že lékařské masky, všeobecné masky a kapesníky poskytují jen malou ochranu před respiračními aerosoly". Viz pdf na konci příspěvku.

Může být užitečné si uvědomit, že aerosol je koloidní suspenze kapalných nebo pevných částic v plynu. Při dýchání je příslušným aerosolem suspenze bakteriálních nebo virových částic ve vdechovaném nebo vydechovaném dechu.

V jiné studii byl průnik částic látkovými maskami téměř 97% a lékařskými maskami 44%.9

respirátory N95

Honeywell je výrobcem respirátorů N95. Ty jsou vyráběny s filtrem o velikosti 0,3 mikronu.10

Respirátory N95 se tak jmenují proto, že 95% částic o průměru 0,3 mikronu jsou filtrovány maskou před nositelem pomocí elektrostatického mechanismu. Průměr koronavirů je přibližně 0,125 mikronu.

Tato metaanalýza zjistila, že respirátory N95 neposkytují lepší ochranu proti virovým infekcím nebo infekcím podobným chřipce než obličejové masky.11

Tato studie zjistila, že respirátory N95 poskytují lepší ochranu, pokud byly testovány ve srovnání s chirurgickými maskami. 12

Tato studie zjistila, že 624 ze 714 osob, které nosily masky N95, zanechalo při nasazování vlastních masek viditelné mezery.13

Chirurgické masky

Tato studie zjistila, že chirurgické masky neposkytují žádnou ochranu proti chřipce.14

Jiná studie zjistila, že chirurgické masky měly poměr průniku aerosolových inaktivovaných částic chřipky asi 85% a bakterií Staphylococcus aureus asi 90%, ačkoli částice S aureus měly asi 6x větší průměr než částice chřipky. Viz pdf na konci příspěvku.

Ve studii provedené na 3 088 operacích bylo zjištěno, že používání roušek při operacích mírně zvyšuje výskyt infekcí ve srovnání s používáním roušek bez maskování.15

Bylo zjištěno, že chirurgické masky nemají na pacienty žádný ochranný účinek.

Jiné studie nezjistily žádný rozdíl v míře infekce rány s chirurgickými maskami a bez nich.16 Viz pdf na konci příspěvku.

Tato studie zjistila, že "chybí podstatné důkazy pro tvrzení, že obličejové masky chrání pacienta nebo chirurga před infekční kontaminací".17

Tato studie zjistila, že lékařské masky mají široký rozsah filtrační účinnosti, přičemž většina z nich vykazuje účinnost 30% až 50%.18

Jsou chirurgické masky účinné při zastavení přenosu koronavirů na člověka? Bylo zjištěno, že jak experimentální, tak kontrolní skupina, maskovaná i nemaskovaná, "nevylučuje detekovatelný virus v dýchacích kapénkách nebo aerosolech".19

V této studii "nepotvrdili infekčnost koronaviru" zjištěnou ve vydechovaném dechu.

Studie penetrace aerosolu ukázala, že dvě z pěti studovaných chirurgických masek měly penetraci polydisperzních aerosolů 51% až 89%.20

V jiné studii, která sledovala subjekty při kašli, "ani chirurgické, ani bavlněné masky účinně nefiltrovaly SARS-CoV-2 během kašle infikovaných pacientů". A více virových částic bylo nalezeno na vnější straně než na vnitřní straně testovaných masek.21

Látkové masky

Bylo zjištěno, že látkové masky mají nízkou účinnost při blokování částic o velikosti 0,3 mikronu a menší. Průnik aerosolu různými látkovými maskami zkoumanými v této studii se pohyboval mezi 74 a 90%. Stejně tak filtrační účinnost látkových materiálů byla 3% až 33%.22

Bylo zjištěno, že u zdravotnických pracovníků, kteří nosili látkové masky, bylo riziko onemocnění chřipkou třináctkrát vyšší než u těch, kteří nosili lékařské masky.23

Tato analýza z roku 1920 týkající se používání látkových masek během pandemie v roce 1918 zkoumá, zda masky v té době nedokázaly zabránit nebo zastavit přenos chřipky, a dochází k závěru, že počet vrstev látky potřebný k zabránění průniku patogenů by vyžadoval dusivý počet vrstev, a proto nemohly být použity, stejně jako problém s netěsnými otvory na okrajích látkových masek. Viz pdf na konci příspěvku.

Masky proti Covid-19

Úvodník časopisu New England Journal of Medicine na téma používání masky versus Covid-19 hodnotí tuto záležitost následovně:24

"Víme, že nošení roušky mimo zdravotnická zařízení poskytuje jen malou ochranu před infekcí, pokud vůbec nějakou. Orgány veřejného zdraví definují významnou expozici přípravku Covid-19 jako kontakt tváří v tvář do vzdálenosti 6 stop s pacientem se symptomatickým přípravkem Covid-19, který trvá alespoň několik minut (a někteří uvádějí více než 10 minut nebo dokonce 20 minut). Pravděpodobnost nákazy přípravkem Covid-19 při letmém kontaktu na veřejném prostranství je tedy minimální. V mnoha případech je snaha o plošné maskování reflexivní reakcí na obavy z pandemie."

Jsou masky bezpečné?

Při chůzi nebo jiném cvičení

U nositelů chirurgických masek se po 6minutové chůzi výrazně zvýšila dušnost než u nositelů bez masky.25

Výzkumníci se obávají možného zatížení plicního, oběhového a imunitního systému obličejovými maskami při fyzické aktivitě v důsledku snížení obsahu kyslíku a zadržování vzduchu, což snižuje podstatnou výměnu oxidu uhličitého. V důsledku hyperkapnie může dojít k přetížení srdce, přetížení ledvin a přechodu k metabolické acidóze.26

Rizika respirátorů N95

Bylo zjištěno, že u těhotných zdravotnických pracovnic došlo při použití respirátorů N95 ke snížení objemu spotřeby kyslíku o 13,8% ve srovnání s kontrolami. Oxidu uhličitého bylo vydechnuto o 17,7% méně.27

Pacienti s konečným stádiem onemocnění ledvin byli studováni během používání respirátorů N95. Jejich parciální tlak kyslíku (PaO2) se ve srovnání s kontrolními osobami významně snížil a zvýšil se u nich výskyt nežádoucích účinků na dýchací cesty. U 19% pacientů došlo během nošení masek k různým stupňům hypoxémie.28

Osobními bioaerosolovými vzorkovači bylo zjištěno, že respirátory N95 zdravotnických pracovníků přechovávají virus chřipky. 29

A na pohotovostním oddělení bylo během chřipkové sezóny 2015 zjištěno, že 25% respirátorů s obličejovou maskou zdravotnických pracovníků obsahuje chřipku.30

Rizika chirurgických masek

Osobními bioaerosolovými vzorkovači byly měřeny také chirurgické masky zdravotnických pracovníků, aby se v nich našel virus chřipky.

Na vnějším povrchu použitých lékařských masek byly nalezeny různé respirační patogeny, které by mohly vést k sebemrskačství. Bylo zjištěno, že riziko je vyšší s delší dobou používání masky.31

Bylo zjištěno, že chirurgické masky jsou rovněž úložištěm bakteriální kontaminace. Bylo zjištěno, že zdrojem bakterií je spíše povrch těla chirurgů než prostředí operačního sálu.32

Vzhledem k tomu, že chirurgové jsou při operaci od hlavy až k patě oblečeni, mělo by toto zjištění znepokojovat zejména laiky, kteří nosí masky. Bez ochranného oděvu chirurgů mají laici obecně ještě více odkrytý povrch těla, který může sloužit jako zdroj bakterií, jež se na maskách hromadí.

Rizika látkových masek

Zdravotničtí pracovníci používající látkové masky měli po čtyřech týdnech nepřetržitého používání na pracovišti ve srovnání s kontrolními osobami významně vyšší výskyt chřipce podobných onemocnění.33

Zvýšený výskyt infekcí u nositelů masek může být způsoben oslabením imunitních funkcí během používání masek. Bylo zjištěno, že chirurgové mají po operacích nižší saturaci kyslíkem, a to i po pouhých 30 minutách. Viz pdf na konci příspěvku.

Nízký obsah kyslíku indukuje hypoxií indukovaný faktor 1 alfa (HIF-1).34

To následně snižuje regulaci CD4+ T-buněk. CD4+ T-buňky jsou zase nezbytné pro virovou imunitu.35

Zvažování rizik a přínosů používání masky

V létě 2020 zažívají Spojené státy vlnu populárního používání masek, které je často propagováno médii, politickými představiteli a celebritami. Domácí a v obchodech zakoupené látkové masky a chirurgické masky nebo masky N95 používá veřejnost zejména při vstupu do obchodů a jiných veřejně přístupných budov. Někdy se používají šátky nebo šály. Používání obličejových masek, ať už látkových, chirurgických nebo N95, vytváří špatnou překážku pro aerosolové patogeny, jak můžeme vidět z metaanalýz a dalších studií v tomto článku, a umožňuje jak přenos aerosolových patogenů na ostatní různými směry, tak i vlastní kontaminaci.

Je také třeba vzít v úvahu, že masky brání potřebnému objemu nasávaného vzduchu, který je nutný pro dostatečnou výměnu kyslíku, což vede k pozorovaným fyziologickým účinkům, které mohou být nežádoucí. Dokonce i šestiminutové procházky, natož náročnější aktivity, měly za následek dušnost. Objem kyslíku bez překážek v typickém nádechu je asi 100 ml, který se využívá pro normální fyziologické procesy. Objem 100 ml O2 značně převyšuje objem patogenu potřebný pro přenos.

Výše uvedené údaje ukazují, že masky slouží spíše jako nástroj bránící normálnímu dýchání než jako účinná bariéra pro patogeny. Proto by masky neměla používat široká veřejnost, a to ani dospělí, ani děti, a jejich omezení jako profylaxe proti patogenům by měla být zvážena i ve zdravotnických zařízeních.

Další důležité články Dr. Hubera najdete v časopise Primary Doctor Medical Journal:

Přiložené studie

Studie Medrxiv

2020.04.01.20049528v1.full

 

Journal of Occupational and Environmental Hygiene Studie

Výkonnost obličejového respirátoru s filtrem N95 a chirurgické masky při dýchání člověka Dvě cesty pronikání částic do organismu

 

Studie Asociace pro výzkum aerosolů

aaqr-13-06-oa-0201

 

Vědecká studie o biokontrole

23_61

 

Annals of the l'oyal College of Surgeons of England

annrcse01509-0009

 

Experimentální studie účinnosti obličejových masek z gázy

ajph.10.1.34

 

BMJopen Research

3


Líbí se vám to? Podělte se o něj se svými přáteli!

39

Jaká je vaše reakce?

confused confused
0
confused
fail fail
2
fail
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
2
win